HAKKIMIZDA

Mermerler Otomotiv Taşımacılık Turizm Tekstil İnşaat Gıda ve Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Şirketimizce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel veri, KVKK madde 3.d bendi kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda adınız, soyadınız, adresiniz, kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum tarihiniz gibi tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Chery Türkiye internet sitesi aracılığı ile toplanan veya tarafınızdan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde alınan kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri hizmetleri, tüketici hakları kapsamında çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması, pazarlama faaliyetleri ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

 

Mermerler Şirketler Grubundaki grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir.

  1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında yapacağınız talepler yazılı olmak zorunda olup şirket merkezimiz olan Topselvi Mahallesi Seçenler Sokak No:21 Kartal/İstanbul adresine yapılması gerekmektedir.  mermerlerotomotiv @hs03.kep.tr Kayıtlı E-Posta adresine veya noter vasıtası veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla kişisel verilerinize ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz.

Chery Türkiye internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya Mermerler Otomotiv A.Ş. ile iletişime geçtiğinizde kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

Mermerler Otomotiv Taşımacılık Turizm Tekstil İnşaat Gıda ve Sanayi Anonim Şirketi
VERİ SORUMLUSU

E-BÜLTEN LİSTEMİZE KAYIT OLUN

Yenilikler hakkında bilgi almak için bizi takip edin


Mermerler Otomotiv

Temelleri 1943 yılında Kırşehir’de Muzaffer Mermer tarafından atılmış olan Mermerler Otomotiv, 70 yılı aşkın süredir otomotiv konusundaki faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.